Tin tức

Simple Future – Tương Lai Đơn

  Will/Shall To be going to Khẳng định S + shall/will + V + O S + to be + going to + V + O Phủ định S + shall/will + Not + V + O S + to be + not + going…
Xem chi tiết

Past Perfect Continous – Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S+ had + been+ V-ing + O S+ had + not+ been+ V-ing + O Had + S + been + V-ing + O? Wh_Q + S + been + V-ing + O? Dấu hiệu nhận…
Xem chi tiết

Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + was/were + V-ing + O S + was/were + not + V-ing + O Was/ Were + S + V-ing + O? Wh_Q + was/were + S +V-ing? Dấu hiệu nhận biết Thời điểm…
Xem chi tiết

Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + had + V3 + O S + had + not + V3 + O Had + S + V3 + O? Wh_Q + had + S + V3? Dấu hiệu nhận biết By/until +…
Xem chi tiết

Simple Past – Quá Khứ Đơn

  Động từ thường To be Khẳng định S + V-ed / V bqt-qk + O Vbpt-qk: Động từ bất quy tắc, quá khứ S + To be + N/Adj Was: I, he, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được Were:…
Xem chi tiết

Present Perfect Continuous – Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S has/have +been + V-ing + O S has/have + Not +been + V-ing + O Has/Have+ S+ been+ V-ing + O? Wh_Q + have/has + S + been + V-ing? Dấu hiệu nhận biết All…
Xem chi tiết

Present Perfect – Hiện Tại Hoàn Thành

Khẳng định Phủ định Nghi Vấn Câu hỏi Wh_Q S + have/ has + V3 + O V3: Past Participle – Phân từ hai S + have/ has + Not + V3 + O Have not = haven’t: I, you, we, they, danh từ đếm…
Xem chi tiết

Present Continuous – Hiện Tại Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + To be + V-ing + O S + To be + Not + V-ing + O To be + S+ V-ing + O? Trả lời: Yes, S + To be No, S + To…
Xem chi tiết

Thì hiện tại đơn

I. Present Simple – Hiện Tại Đơn   Động từ thường To be Khẳng định   S + V/V (s,es) + O V: I, you, we, they, danh từ số nhiều V(s,es): He, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được S…
Xem chi tiết

Làm thế nào để luyện nói tiếng Anh đơn giản và hiệu quả?

Mục Lục1 Làm thế nào để luyện nói tiếng Anh cơ bản đơn giản và hiệu quả?2 1. Tập luyện suy nghĩ bằng tiếng Anh 3 2. Luyện nói tiếng Anh trước gương giúp bạn tự tin khi giao tiếp 4 Luyện nói tiếng anh…
Xem chi tiết

Guru Language Centre – Guru Language Centre